Høringsinnspill til kulturmeldingen

Siri på høring.png

Takk for muligheten til å komme med innspill til kulturmeldingen. Vi ønsker å benytte anledningen til å understreke at det er avgjørende at meldingens gode ambisjoner nå følges opp av konkrete kulturpolitiske føringer og krav om likestilling og representasjon.

I meldingen etableres følgende som et av samfunnsmålene for den nasjonale kulturpolitikken: Eit inkluderande samfunn der kunst og kultur av ypparste kvalitet inspirerer, samlar og lærer oss om oss sjølv og omverda.

For å kunne "lære om oss sjølv og omverda" behøver vi et mangfold av stemmer til å fortelle et mangfold av historier. Slik de formelle og uformelle rammene for kunst- og kulturlivet ser ut i dag er ikke dette noe som vil skje av seg selv; vi tar valgene våre på bakgrunn av samfunnsmessige strukturer og forventninger, ikke bare på bakgrunn av egne ønsker eller evner. 

Det fører til en skjevfordeling av makt og ulike forutsetninger og muligheter. I meldingen skrives det at kulturlivet må opplevast som relevant og vere representativt for heile befolkninga. For at disse gode målene skal kunne realiseres må de følges opp av målrettede tiltak som stiller konkrete krav til kulturfeltet.

Balansekunst vil foreslå følgende virkemidler som kan bidra til dette:

  • For å tilgjengeliggjøre feltet for flere må kunstnerøkonomien styrkes; å øke mulighetene til å leve av kunstneriske virker vil også muliggjøre økt bredde i rekrutteringen.

  • Bevilgende myndigheter bør stille krav til sine tilskuddsmottakere om å ta samfunnsansvar gjennom arbeid og gjennomføring av tiltak for likestilling og mangfold, og mot diskriminering og trakassering

  • Til sist vil vi også foreslå en øremerking av midler som kan sikre langsiktighet og kontinuitet i arbeidet for et likestilt og mangfoldig kulturliv, som en likestillingspott for kulturlivet med søkbare midler.