Politikk

Innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen

Den kommende meldingen må vurdere tiltak som kan gi alle barn og unge mulighet til å delta i kulturrelaterte aktiviteter.

Lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Balansekunst er positive til Barne- og familiedepartementets (BFD) forslag om å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.

Ny kulturstrategi for Trøndelag

I høringsutkastets kapittel fire skrives det om balansekunst, mangfold, bredde og fri tilgang, men ordet “likestilling” nevnes ikke en eneste gang.

Innspill til scenekunststrategien

Innspill til scenekunststrategien

For å kunne "lære om oss sjølv og omverda", slik kulturmeldingen formulerer et ønske om, behøver vi et mangfold av stemmer til å formidle et mangfold av historier.

Høringsinnspill til kulturmeldingen

Å øke mulighetene til å leve av kunstneriske virker vil også muliggjøre økt bredde i rekrutteringen.

Endring i universitets- og høyskoleloven

Endring i universitets- og høyskoleloven

Balansekunst støtter forslaget om å endre universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven slik at plikten til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering blir tydelig stadfestet.

Økt likestilling i norsk film- og tv-dramaproduksjon

Vi ønsker at bevilgende myndigheter stiller krav til sine tilskuddsmottakere om å ta samfunnsansvar gjennom tiltak for likestilling og mangfold.

Høring om statsbudsjettet 2019

Arbeidet for likestilling og mangfold må være sterkere og bredere forankret i statsbudsjettet for 2019.

Innspill til statsbudsjettet 2019

Innspill til statsbudsjettet 2019

Balansekunst er glade og takknemlige for å ha blitt sett, hørt og anerkjent i det foreslåtte budsjettet for 2019.

Laverskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Laverskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Rettspraksis viser at svært få saker om seksuell trakassering bringes inn for domstolene, noe som understreker behovet for et lavterskeltilbud for behandling av slike saker.

Varsling i arbeidslivet

Varsling i arbeidslivet

Kulturlivets mange frilansere og selvstendig næringsdrivende er i en særlig sårbar posisjon, med skjeve maktforhold og stor grad av usikkerhet.

Innspill til ny kulturmelding

Visjonen om et fritt kulturliv må ikke forveksles med forestillingen om at kulturen ikke også har et samfunnsansvar, sier Siri Haugan Holden i Balansekunst. 

Høringsinnspill til tiltak mot seksuell trakassering

Balansekunst støtter representantforslagene og ønsker å utdype behovene for musikkfeltet.

Innspill til utvikling av strukturen i regionale kompetansesentre for musikk

Målrettede tiltak for likestilling og mangfold er viktige verktøy for kompetanseutvikling, skriver Balansekunst og Samspill i et felles innspill til Kulturrådet.

Innspill til Kulturrådet

Målrettede tiltak for likestilling og mangfold er viktige verktøy for kompetanseutvikling.