Vedtekter for foreningen Balansekunst

Sist endret på Årsmøtet 2019

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Balansekunst og ble stiftet 10.05.2016. Foreningen er en landsomfattende organisasjon og videreføring av nettverket Balansekunst.

§ 2 Formål

Balansekunst jobber for et mangfoldig og likestilt kulturliv i hele landet.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Alle virksomheter med virke innen kulturfeltet som stiller seg bak formålet kan bli ordinære medlemmer. Enkeltpersoner som stiller seg bak formålet kan bli støttemedlemmer. Kun ordinære medlemmer har stemmerett. Styret behandler forespørsler om medlemskap.

§ 5 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av juni måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på foreningens nettsider. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Ordinære medlemmer har stemmerett, tale- og forslagsrett. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett men ikke stemmerett. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. Observatører og gjester kan inviteres av styret til å delta på årsmøtet.

Det skal etterstrebes mangfold og kjønnsbalanse i alle Balansekunsts organer.

Årsmøtet skal:

1. Behandle årsmelding

2. Behandle regnskap i revidert stand

3. Behandle budsjett for inneværende år

4. Behandle innkomne forslag

5. Fastsette kontingent

6. Velge:

a) Styreleder

b) Styremedlemmer og varamedlemmer

c) Valgkomité

d) Revisor

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

§ 6 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 7 Styret

Foreningen ledes av et styre på 4-6 medlemmer. Det velges i tillegg 2-3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styreleder og øvrige styre- og varamedlemmer velges for en periode på 2 år. Styret konstituerer seg selv og velger nestleder. Dersom styreleder fratrer konstitueres nestleder som styreleder fram til neste valg. Vara trer automatisk inn dersom et styremedlem fratrer.

Styret- og varagruppen skal hver bestå av minst 1/3 av hvert kjønn.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser

4. Forestå eventuell ansettelse av daglig leder

5. Representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

§ 8 Valgkomité

Valgkomiteens forslag skal ivareta bred kompetanse og kjønnsmessig balanse. Valgkomiteen bør bestå av 3 personer. Valgkomiteen innstiller på nytt styre og ny valgkomité.

§ 9 Vedtektsendring

Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning, sammenslutning eller deling av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Oppløsning, sammenslutning eller deling krever minst 2/3 flertall. Foreningens eventuelle formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for.

§ 11 Etiske retningslinjer og disiplinærtiltak

Styret i Balansekunst vedtar etiske retningslinjer for foreningen.

Brudd på retningslinjene vil medføre sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad. En person som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig brudd på retningslinjene eller brudd på straffeloven kan bli suspendert fra verv og oppgaver i Balansekunst, inntil saken er avklart med politi, rettsinstans og i foreningen. Suspensjonen vil stå inntil nytt vedtak er fattet. Dersom det stadfestes alvorlig brudd på retningslinjene eller brudd på straffeloven kan det fattes vedtak om eksklusjon, også om bruddene har skjedd utenfor Balansekunst.

Styret har myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak, herunder suspensjon eller eksklusjon. Vedtak kan ankes til årsmøtet. Ingen kan ekskluderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg.