Høringsinnspill til tiltak mot seksuell trakassering

Gry Bråtømyr

Innledning fra Christine Thommessen, nestleder i Creo (tidligere MFO):

Med et arbeidsliv i endring vil løsere tilknytningsformer kanskje bli enda mer utbredt, også i andre bransjer. Vi ønsker at musikk- og kulturlivet skal være et foregangsfelt, men vi trenger midler og politisk støtte. For å oppnå et kulturliv som er inkluderende og trygt for alle behøver vi noen som går foran.

Foreningen Balansekunst, som består av over 50 norske musikk- og kulturorganisasjoner har arbeidet svært tett sammen med MFO og de andre medlemsorganisasjonene for å ta tak i de store utfordringene vi nå står overfor. Vi har bedt den tidligere kulturministeren om å støtte Balansekunst med fem millioner kroner over en treårsperiode, men det ble dessverre avslått.

Vi håper nå komiteen vil bruke sine muligheter til å finne de nødvendige midlene.

Fokus på varslingsstrukturer og ansvar når hendelser har funnet sted er kjempeviktig, men den virkelige utfordringen er å endre de inngrodde maktstrukturene og kjønnsrollemønstrene, slik at alt vi nå har fått dokumentert at finner sted ikke får lov til å fortsette.

Foreningen Balansekunst har så langt, med begrensede ressurser, iverksatt en rekke tiltak, men dette er omfattende problemstillinger som krever langsiktig og systematisk arbeid, og vårt felles fokus og ansvar kan ikke få lov til å ebbe ut når pressen slutter å skrive om det siste oppropet, eller den siste dirigenten, manageren eller koreografen som har oppført seg uakseptabelt.

Politikerne må derfor ta gode valg for å ha sjansen til å møte disse alvorlige utfordringene. Støtte til Balansekunsts arbeid for et samlet kulturfelt vil være en konkret og langsiktig investering i kulturlivet og samfunnet vårt. Vi trenger at det settes større fokus på frilanserne, fordi de kanskje er de mest utsatte – hvis man nå skal kåre en ulykkelig vinner i dette samfunnsproblemet.

Høringsinnspill på vegne av Balansekunst v/Gry Bråtømyr, daglig leder Norsk jazzforum:

Norsk jazzforum er medlem av foreningen Balansekunst som jobber for likestilling og mangfold i musikk- og kulturfeltet. Vi støtter representantforslaget fra Rødt og representantforslaget fra SV og ønsker å utdype behovene for musikkfeltet.

Balansekunst var blant initiativtagerne til kampanjen #nårmusikkenstilner og har siden lansert en varslingstelefon for medlemmer som opplever seksuell trakassering.

Balansekunst representerer godt over 50 ulike musikk- og kulturorganisasjoner og er beredt til å iverksette tiltak ovenfor kulturbransjen i Norge.

Balansekunst ønsker å gjøre følgende:

 • Umiddelbart starte arbeidet med å utarbeide veiledninger og retningslinjer for alle medlemmer av Balansekunst og andre kulturaktører for å forebygge seksuell trakassering.

 • Utarbeide forslag til forpliktende retningslinjer for arbeidsgivere og ledere som støtter dem i arbeidet mot seksuell trakassering, og som verner om de som varsler.

 • Oppfordre medlemmer – og andre – til å inkludere punkter/føringer om grenseoverskridende seksuell trakassering i tilskuddsbrev, kontrakter og andre relevante dokumenter.

 • Sette i gang en kartlegging av omfanget av seksuell trakassering i norsk kulturliv.

 • Gjennomføre en holdningskampanje for å sette søkelys på seksuell trakassering i kulturbransjen.

 • Arrangere arrangementer rundt om i landet med fokus på forebygging av seksuell trakassering.

 • Balansekunst vil samarbeide med aktører i fylker og kommuner, og arrangementene kan kobles til ulike festivaler eller større kulturarrangement.

 • Fortsette å jobbe for likestilling som et av viktigste forebyggende verktøyene for å motvirke seksuell trakassering.

 • Utvide Balansekunsts arbeid i musikk- og kulturlivet, for å sikre gode og trygge arbeidsforhold preget av likeverd og respekt, både for fast ansatte og for frilansere innenfor næringen.

 • Opprette en erfaringsbank der vi samler gode tiltak for å øke likestillingen i kulturlivet.

 • Synliggjøre bransjespesifikk problematikk gjennom videoer/visuell formidling i sosiale medier og andre kanaler (primærmålgruppe: De som synes det er vanskelig å se problemet).

Balansekunst vil holde samtalen om og handlingsplanene mot seksuell trakassering gående – på medlemmenes arenaer, på kulturlivets arbeidsarenaer, på debatt- og myndighetsarenaer og i media. Til gjennomføringen trengs det midler og politisk støtte. Balansekunst ber om 5 millioner kroner over en treårsperiode for å ta fatt på dette viktige arbeidet på musikk- og kulturfeltet.