Ny kulturstrategi for Trøndelag

Balansekunst er en nasjonal sammenslutning av over 70 organisasjoner og virksomheter fra et bredt kunst- og kulturfelt som jobber for et likestilt og mangfoldig kunst- og kulturliv. Balansekunst har utarbeidet en rekke ressurser og har samlet statistikk og dokumentasjon på likestillingsutfordringer i kulturlivet. Blant annet opprettet vi en rådgivningstelefon og har utarbeidet retningslinjer mot seksuell trakassering etter #metoo.

Balansekunst takker for muligheten til å komme med innspill til ny kulturstrategi for Trøndelag, og ønsker å benytte anledningen til å berømme dere for initiativet til å adressere viktige dilemmaer og utfordringer i kulturlivet.

I høringsutkastets kapittel fire skrives det om balansekunst, mangfold, bredde og fri tilgang, men ordet “likestilling” nevnes ikke en eneste gang i dokumentet. Mangfold er et stadig mer utbredt ideal i politiske dokumenter og offentlige planverk, men brukt alene vanner begrepet ut problematikk knyttet til kjønnslikestilling. Vi vil derfor oppfordre dere til å konkret inkludere kjønnsperspektivet, og å være tydelige på hvilke samfunnsgrupper og problematikk dere adresserer med begrepene mangfold, inkludering og balanse/ubalanse.

  • I kunnskapsgrunnlaget til høringsutkastet står det også eksplisitt at dette "ikke viser hvilke strukturelle og kulturelle faktorer som har betydning for kulturtilbudet og kulturaktiviteten i kommunene". I den forbindelse ønsker vi å komme med noen eksempler på faktorer som har direkte betydning for kulturtilbudet og -aktiviteten:

  • Forskningsstiftelsen Fafo lanserte en rapport før jul i fjor som viste at 1 av 3 kulturarbeidere har blitt seksuelt trakassert i løpet av sin yrkeskarriere. Dette gjelder altså aktører innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført i kjølvannet av #metoo, og fastslår at seksuell trakassering er et omfattende problem blant ulike yrkesgrupper innen disse feltene. Yngre kvinner er mest utsatt, men også menn har opplevd seksuell trakassering. Mange unnlater å melde fra i frykt for konsekvenser for videre karriere og jobbmuligheter (Kilde: Fafo 2018).

  • 27 prosent av hovedrollene i norsk spillefilm spilles av kvinner (2017). Dette er en nedgang fra 2016 da kvinneandelen var 30 prosent (Kilde: Norsk Filminstitutt 2018).

  • Kvinneandelen blant billedkunstnere var 72 prosent i 2013, men likevel er det kun menn på topp 10-listen over de mestselgende kunstnerne (Kilde: Kunst i tall 2016).

  • I 2016 var det i gjennomsnitt 27 prosent kvinnelige artister på konsertscenene, og 28 prosent kvinnelige utøvere på festivaler (Kilde: Nasjonal Arrangørstatistikk 2016).

  • Kun 20 prosent av artistorganisasjonen GramArts medlemmer er kvinner. Tilsvarende lave prosentandel finner vi også hos medlemsorganisasjonene for låtskrivere og komponister (NOPA og TONO).

  • 9 av 10 som spiller fløyte eller tar sangtimer på kulturskolene, er jenter, og 9 av 10 som spiller trommer, bass eller gitar, er gutter (Kilde: uoffisiell undersøkelse NRK 2016).

  • Undersøkelser fra Telemarksforskning (2015) og Mari Torvik Heian (2018) viser at menn i ulike kunstnergrupper tjener mer enn kvinner på kunsten sin, og inntektsgapet mellom kvinner og menn er større blant kunstnere enn i samfunnet ellers.

Dette er altså nasjonal statistikk, men det er ingen grunn til å tro at det er noe annerledes i Trøndelagsregionen. Utover kjønn finnes også andre likestillingsgrunnlag med ulike utfordringer. I tillegg ser vi økte sosioøkonomiske forskjeller i samfunnet, som også utgjør relevante problemstillinger som bør konkretiseres i kulturpolitikken.

I den nasjonale Kulturmeldingen (Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft) skrives det at kulturlivet må opplevast som relevant og vere representativt for heile befolkninga. For at disse målene skal kunne realiseres må de følges opp av målrettede tiltak som stiller konkrete krav til kulturfeltet.

Følgende virkemidler/tiltak kan bidra til dette:

  • Innføre krav om likestilling/mangfold i tildelingsbrev fra det offentlige

  • Øremerke midler som kan sikre langsiktighet og kontinuitet i arbeidet for et likestilt og mangfoldig kulturliv

Balansekunst oppfordrer dermed til å behandle kjønnsubalanse, likestilling, diskriminering og trakassering i kulturlivet som reelle problemstillinger som kulturstrategien bør ta høyde for. Det feltet behøver for å komme videre er ressurser til virkemidler, både på nasjonalt og regionalt nivå. Balansekunst deler gjerne av våre erfaringer til kunnskapsgrunnlaget.

Vi ønsker lykke til i arbeidet med strategien, og følger gjerne opp med dialog om det er ønskelig.