Innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen

Daglig leder Siri Haugan Holden holder innlegg om Balansekunsts innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen.

Daglig leder Siri Haugan Holden holder innlegg om Balansekunsts innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen.

Balansekunst mener at det er avgjørende at alle barn og unge har tilgang til et mangfold av kunst- og kulturopplevelser, og at deres deltakelse ikke begrenses av etablerte stereotypier og kjønnsrollemønster.

Vi vet at også familiebakgrunn og sosioøkonomisk status påvirker barn og unges deltakelse i kulturlivet. Derfor mener vi at den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen må vurdere tiltak som kan gi alle barn og unge mulighet til å delta i kulturrelaterte aktiviteter. Et eksempel kan være gratis aktivitetskort. I tillegg må det eksistere transporttilbud som er tilgjengelig, rimelig og bærekraftig.

Vi i Balansekunst ønsker oss også en melding som tør å stille krav til kulturaktører om aktiv innsats for likestilling og mangfold, slik det blir stilt krav i andre bransjer. Mottar man offentlige midler har man også et offentlig ansvar. Å gi rom for underrepresenterte grupper vil ikke begrense, men berike kunsten.

For å sikre lik tilgang må vi også satse på likestilt rekruttering – det er viktig å starte tidlig. Her støtter Balansekunst AKKS Norge sitt innspill: Med normkritisk pedagogikk i barnehager, skolen og kulturskolene vil vi kunne gi barn og unge en reell frihet til å utforske sine egne evner. Dette arbeidet kan gjøres gjennom lærebøker og kurskompendier, bevisstgjøring av lærere, pedagoger og ansvarspersoner, ved å aktivt introdusere dem for et mangfold av rollemodeller og ved å oppmuntre dem til å ta utradisjonelle valg.

Her ønsker Balansekunst at også kulturskolene blir bevisste sitt ansvar, og at Norsk kulturskoleråd etablerer en strategi med konkrete tiltak for sine ansatte. Vi ønsker at kulturskolelærerne er bevisste på sammensetningen og instrumentfordelingen i både gruppe- og en-til-én-undervisning. Her kan for eksempel instrumentkaruseller være et konkret tiltak som åpner nye dører for elevene. Vi ønsker også at kulturskolene skal ha disse ressursene lett tilgjengelig, og at lærerne enkelt skal kunne klikke seg inn på konkrete tiltak for å for eksempel beholde kvinnelige instrumentalister. Her kan Balansekunst være en ressurs i utviklingen.


Balansekunst er et landsomfattende samarbeid mellom over 70 organisasjoner og virksomheter fra et bredt kunst- og kulturfelt som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.