Laverskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Det vises til departementets høringsbrev av 02.07.2018, vedr. forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.

Balansekunst takker for muligheten til å komme med innspill, og anser det som svært positivt at det fremmes et forslag om et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for seksuell trakassering.

Balansekunst støtter forslaget om at Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven. Rettspraksis viser at svært få saker om seksuell trakassering bringes inn for domstolene, noe som understreker behovet for et lavterskeltilbud for behandling av slike saker.

Dette vil være særlig viktig for personer som ikke er tilknyttet det tradisjonelle arbeidslivet, som frilansere og selvstendig næringsdrivende, som i mindre grad beskyttes av arbeidet som iht. arbeidsmiljøloven skal gjøres på den enkelte arbeidsplass for å hindre og følge opp seksuell trakassering. 

Balansekunst mener også det er positivt at Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å ilegge oppreisning og erstatning. Balansekunst støtter videre at antall avdelinger i Diskrimineringsnemnda utvides fra tre til fire. 

Balansekunst støtter også forslaget om å styrke veiledningsrollen til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det er avgjørende at det finnes et lett tilgjengelig veiledningstilbud. I dag ivaretas et slikt tilbud av Balansekunst, gjennom rådgivningstelefonen for personer som har vært vitne til eller opplevd seksuell trakassering i kulturlivet (telefonen ble opprettet i januar 2018, i samarbeid med Advokatene Graasvold & Stenvaag).

Toppbilde: Cat Burston (CC BY 2.0)