Balansekunsts argumentasjonsguide

Forside, argumentasjonsguiden

Likestilling står ikke i veien for kvalitet. Slik kan du overtale din lokale skeptiker.

Det klassiske utsagnet “vi booker kvalitet, ikke kjønn” er en gjenganger i kulturlivet, og veggen av motstand man risikerer å møte når man snakker om likestilling kan gjøre det vanskeligere å tørre ytre seg. Det er lett å bli lei av å forsøke å motbevise de samme gamle påstandene og ta diskusjonen om utdaterte holdninger igjen og igjen. Det kan også være vanskelig å i det hele tatt vite hvor man skal begynne. Heldigvis finnes det mange gode motargumenter!

Derfor har vi ved hjelp av forskning, statistikk og erfaringer fra Balansekunstprosjektet samlet et knippe gode svar du kan bruke i møte med de vanligste påstandene om likestilling i kulturlivet. Med denne argumentasjonsguiden ønsker vi bidra til å senke terskelen for å delta i likestillingsdiskusjonen, enten det er på lunsjrommet blant kolleger, på fest med gamle bekjente eller i den offentlige debatten.

I første omgang har vi fokusert på argumenter for kjønnslikestilling, men problematikken henger tett sammen med andre sosiale kategorier som etnisitet, funksjonsnivå og klasse.

Ønsker du å trykke noen fysiske eksemplarer til din organisasjon? Gjør det selv ved å laste ned trykkeklar fil her (oppslag) eller her (enkeltsider), eller kontakt oss på hei@balansekunstprosjektet.no for å få hjelp. 

Utdrag fra argumentasjonsguiden

Utdrag fra argumentasjonsguiden

Vi snakker gjerne om hvordan Norge er et av verdens mest likestilte land. På mange områder har vi også kommet langt. Den norske arbeidsstyrken består for eksempel av nesten like mange kvinner som menn. Likevel har vi et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder, hvor de tradisjonelle stereotypene og kjønnsrollene fortsatt lever i beste velgående.

De sterke normene knyttet til kjønn, seksualitet og andre diskrimineringsgrunnlag fører til skjevfordeling av makt og ulike forutsetninger, og bidrar til å opprettholde urettferdige forskjeller. Det er vi nødt til å gjøre noe med – fordi endring skjer ikke av seg selv.

Disse normene og oppfatningene har ført til at også kulturfeltet er svært kjønnsdelt, både på scenen og i kulissene. Dette er en sektor hvor mangfold og åpenhet er særlig viktig: Kulturuttrykk er en viktig del av samfunnet, det setter agendaen og bidrar til endring. Ubalanse og barrierer for kunstnerisk frihet blir kontraproduktivt i et demokratisk samfunn, og det hemmer utvikling av kulturen i seg selv.

Utdrag fra argumentasjonsguiden

Utdrag fra argumentasjonsguiden

Hvorfor bry seg?

Likestilling innebærer like rettigheter og muligheter i samfunnet. Fra å hovedsakelig handle om kvinnekamp og kjønn, har også inkludering og mangfold blitt sentralt i dagens forståelse av likestilling. Gjennom å tilslutte seg FNs menneskerettighetserklæring og FNs kvinnekonvensjon har den norske staten forpliktet seg til å fremme likestilling og jobbe mot all forskjellsbehandling av kvinner. Den norske likestillings- og diskrimineringsloven gir et felles vern mot diskriminering på grunn av kjønn, kjønnsidentitet, seksualitet, etnisitet, funksjonsnedsettelse og religionstilhørighet med mer.

Vi kan dele begrunnelsene for hvorfor likestilling er viktig inn i tre overordnede prinsipper:

Likestilling er rettferdig: Likestilling er en samfunnsmessig grunnverdi og en menneskerett. For å sikre et velfungerende demokrati må kvinner, menn og ulike minoriteter ha tilgang til å delta på lik linje på alle samfunnsområder. Inkludert kulturlivet. Mangfold i kulturlivet burde gjenspeile mangfoldet i befolkningen, slik at ikke noen grupper sine interesser dominerer.

Likestilling gir valgfrihet: Mennesker tar valg på bakgrunn av samfunnsmessige strukturer og forventninger, vel så mye som på bakgrunn av egne ønsker og evner. De eksisterende strukturene påvirker dermed vår evne til å velge og leve fritt. Økt likestilling gir økt frihet.

Likestilling er lønnsomt: Det er påvist en sammenheng mellom likestilling og økonomisk vekst. En jevn kjønnsfordeling gir også den samfunnsmessige beste utnyttelsen av talent: Kravet om jevnere representasjon av kvinner og menn i styrer handler blant annet om bedre utnytting av ressurser.