Innspill til ny kulturmelding

– Visjonen om et fritt kulturliv kan ikke forveksles med forestillingen om at kulturen ikke har et samfunnsansvar, sier Siri Haugan Holden, prosjektkoordinator i Balansekunst, på nasjonalt innspillsmøte om ny kulturmelding.

– Visjonen om et fritt kulturliv kan ikke forveksles med forestillingen om at kulturen ikke har et samfunnsansvar, sier Siri Haugan Holden, prosjektkoordinator i Balansekunst, på nasjonalt innspillsmøte om ny kulturmelding.

Om 20 år er kulturlivet vårt nødt til å reflektere samfunnssammensetningen i mye større grad enn det gjør i dag. Noe annet kan vi ikke godta. For å komme dit, må den homogeniteten vi møter til daglig, på de fleste nivåer av kulturfeltet, utfordres – og kulturmeldingen må utvikle politikk som bidrar til dette.

Kulturloven vår, som akkurat fylte 10 år, fastslår det offentliges ansvar for at alle får mulighet til å delta i kulturaktiviteter, og til oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Deltakelse i kulturlivet – på like vilkår – forutsetter fravær av diskriminering og seksuell trakassering. Derfor er det viktig at den nye kulturmeldingen også tar denne problemstillingen på alvor.

For, samfunnet vi lever i er fremdeles preget av sterke normer knyttet til for eksempel kjønn, seksualitet og etnisitet. Vi tar valgene våre på bakgrunn av samfunnsmessige strukturer og forventninger, ikke bare på bakgrunn av egne ønsker eller evner.

Det fører til skjevfordeling av makt og ulike forutsetninger og muligheter, og konsekvensene av det er også tydelig synlig på kulturfeltet. Andelen ansatte med utenlandsk bakgrunn i våre statlige kulturinstitusjoner øker, men det skjer ikke i samme takt som i befolkningen som helhet.

Balansekunst på talerstolen under Kulturdepartementets innspillsmøte på Sentralen i Oslo.

Balansekunst på talerstolen under Kulturdepartementets innspillsmøte på Sentralen i Oslo.

Den framtidige kulturpolitikken må sikre det mangfoldet som er nødvendig for meningsbryting, kritikk og diskusjon. Og her ligger det muligheter i de ulike tilskuddsbrevene fra det offentlige, som bør gjeninnføre mangfold og likestilling som vurderingskriterier.

Vi kan trygt være enige om at kulturen til å spille en sentral rolle i årene fremover, som en de viktigste bærebjelkene i samfunnet – i enda større grad enn i dag. Derfor trenger vi et kunst- og kulturliv som er med på å sikre verdier som likeverd, demokrati og ytringsfrihet.

Visjonen om et fritt kulturliv kan ikke forveksles med forestillingen om at kulturen ikke har et samfunnsansvar.

Hele arrangementet strømmes her.