Innspill til Kulturrådet

Innspill til utvikling av strukturen i regionale kompetansesentre for musikk. Les innspillet her.

Målrettede tiltak for likestilling og mangfold er viktige verktøy for kompetanseutvikling.

Et mangfoldig kulturliv styrker både musikk- og bransjeutviklingen, og ettersom det overordnede målet er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet bør kompetansesentrenes oppdrag inkludere arbeid for likestilling og mangfold.

Kompetansesentrene bør også tilstrebe å speile den norske befolkningen. For å ivareta dette bør mål om mangfold og likestilling inkluderes i sentrenes retningslinjer. BRAK, MØST, STAR, SØRF og RYK er en del av Balansekunst, et nettverksorganisasjon for likestilling og mangfold i musikkbransjen. Gjennom denne deltakelsen bidrar sentrene til å aktivt rette søkelyset mot viktige utfordringer, også internt i bransjen. MØST har også siden 2014 samarbeidet tett med Samspill International Music Network, interesseorganisasjonen for profesjonelle og internasjonale utøvere bosatt i Norge. Samarbeidet har hovedsakelig vært gjennom Frilansfrokost, en seminarserie som tar opp relevante tema rettet mot frilansere innen kunst og kultur. Gjennom Frilansfrokost ble det laget en møteplass og gitt et felles løft til hele det frie feltet på tvers av sjanger. Veiledning og skreddersydde verksteder for Samspills medlemmer er under planlegging. Slike konkrete tiltak oppfordrer vi flere kompetansesentre til å initiere eller delta i.

Jazz- og folkemusikksentrene har et ansvar for å involvere og presentere utøvere i en bredere sjangerforståelse, som også inkluderer ikke-vestlige musikere, samt internasjonal folkemusikk i alle regioner. Gjennom samarbeid med Samspill kan sentrene øke sin kompetanse og tverrkulturelle forståelse, samt tilegne seg kjennskap om og til musikere innen ulike musikksjangre. Dette vil kunne berike etablerte musikere i form av nye samarbeid og inspirasjon, samt øke kontakten med tilfanget av musikere med flerkulturell/internasjonal bakgrunn i de ulike regionene. Ikke minst vil det også komme publikum til gode. Denne modellen er et godt utgangspunkt for videreutvikling til lokalt tilpassede tiltak i de ulike produksjons- og kompetansesentrene.

 

Balansekunst v/ Siri Haugan Holden og Samspill International Music Network.