Back to All Events

Fra ord til handling! Kulturmelding i praktisk politikk

Arendalsfoto.jpg

Arrangør: Musikkutstyrsordningen, Balansekunst, Arrangørforum, Museumsforbundet, Kulturalliansen
Dag: Torsdag 15/8 2019 11:00–12:30
Arrangementstype: Debatt
Tema: Kultur
Språk: Norsk
Sted: Bakgården

Det norske kulturpolitiske landskapet er i stor endring. Før jul fikk vi en ny kulturmelding, det pågår en regionreform og debatten om oppgavefordeling mellom statlig og regionalt nivå har bidratt til å sette kultur på den politiske agendaen i større grad og på en annen måte enn tidligere. Kulturloven sier at alle skal ha muligheten til å utøve og oppleve kultur. Tilgang til egnede og utstyrte arenaer for kultur er grunnlaget for all kulturaktivitet.

Vi inviterer noen av landets mest toneangivende kulturpolitikere til debatt i Bakgården og setter søkelys på følgende temaer:  

 • Kulturarenaer - Kultur må finne sted, bokstavelig talt! (Musikkutstyrsordningen)

I 2019 har vi sett en økning på 12 millioner i friske midler til MUO og 2,7 millioner til regionale kulturbygg. Er dette begynnelsen på en gradvis opptrapping av tilskuddene til kulturarenaer i Norge? Hvordan definerer vi hva som er tilfredsstillende tilgang på lokaler til kultur, når vi for eksempel vet at ca 80% av lokalene som brukes til musikk er uegnet? Og hva med landets mest brukte kulturarena: skolen?

 • Museumsforbundet

 • Hvordan finansiere læring i det frivillige kulturlivet? (Kulturalliansen)

Læring foregår ikke bare i skole og i arbeidsliv. For å videreutvikle kulturliv og kulturarv trenger vi målrettet læring også i det frivillige kulturlivet. Gode instruktører koster penger. Kulturministeren varslet i mai at kultur og frivillighet skal flyttes til en ny voksenopplæringsordning. Vi ønsker i denne debatten å diskutere med politikerne hvordan denne nye ordningen skal utformes og hvilket omfang den skal ha.

 • Levende musikk i hele landet (Arrangørforum)

Vi ønsker at det skal være levende musikk til folket i hele landet, i by og bygd. Er 23% mva på konsertbilletter da veien å gå? Hva heller med vederlagssubsidiering for de små, frivillig drevne konsertarrangørene? Eller kan regionale kulturfond være nøkkelen for et rikt og mangfoldig lokalt kulturliv?

 • Balanse i kulturen (Balansekunst)

Deltakelse i kulturlivet – på like vilkår – forutsetter fravær av diskriminering og seksuell trakassering, og den politiske oppfølgingen av den nye kulturmeldingen er nødt til å ta denne problemstillingen på alvor. Hvordan vil politikerne våre sikre dette i det videre arbeidet for likestilling og mangfold i kulturlivet?

Medvirkende

 • Annette Trettebergsstuen, Arbeiderpartiet

 • Freddy André Øvstegård, Sosialistisk Venstreparti

 • Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet

 • Grunde Almeland, TBC, Venstre

 • Silje Hjemdal, TBC, Fremskrittspartiet

 • Tage Pettersen, TBC, Høyre

 • TBC, Kristelig Folkeparti

Kontaktperson: Thomas Aslaksen, Musikkutstyrsordningen, 48 00 57 79

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale, rullestoltilpasset WC

Miljøprofil: Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.