Barne- og ungdomskulturmeldingen

Hva skal kultur være og hvordan den skal skapes – av og med barn og unge?

I 2020 kommer regjeringen med en egen stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Den vil legge føringer for kulturpolitikken i mange år fremover. Både ved å påvirke kulturen barn og unge får oppleve, og ved å påvirke barn og unges mulighet til å skape kultur gjennom sine fritidsaktiviteter.

Målgruppen er barn og unge mellom 0 og 19 år.

Har du innspill kan disse sendes til bukm@kud.dep.no, og merkes med "Innspill barne- og ungdomskulturmelding". Innspillene vil bli sendt til både Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Departementet ber om at innspillene er korte og poengterte (maks tre sider), gjerne med en beskrivelse av utfordringer, arbeidsdeling- og samarbeid på feltet og forslag til konkrete tiltak.

Alle innlegg er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli journalført i begge departementene. Innleggene vil bli lagt ut her på regjeringen.no

I arbeidet med Kulturmeldingen mottok Kulturdepartementet en stor mengde skriftlige innspill. Mange av disse handler også om barne- og ungdomskultur. Disse vil bli tatt med som innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen.

Innspillsmøte

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til et innspillsmøte i Oslo 25. september 2019. Informasjon om påmelding vil bli lagt ut her og publisert på departementenes Facebooksider.