Hva er Balansekunst?

I 2009 gikk flere aktører i musikklivet sammen for å se på tiltak som kunne stimulere til bedre likestilling i bransjen. Prosjektet fikk tittelen Balansekunst, og er i dag en forening bestående av over 50 musikk- og kulturorganisasjoner som på eget initiativ arbeider for å få fortgang i arbeidet med å jevne ut kjønnsforskjellene og øke mangfoldet i musikk- og kulturlivet.

I 2008 skrev Astrid Kvalbein og Anne Lorentzen, på oppdrag fra Kulturrådet, at aktive tiltak for å endre kjønnsbalansen langt på vei så ut til å være noe som skjer enten på individuelle og nokså tilfeldige initiativ eller etter påtrykk fra høyere styresmakter, og svært sjelden initiert av grupper eller institusjoner i musikk- eller kulturlivet. Etableringen av Balansekunst representerer et vendepunkt. 

Balansekunst vil dele kunnskap, erfaringer og ideer om hvordan vi går videre i det praktiske likestillingsarbeidet i kulturlivet. Hvordan rekrutterer vi flere jenter til musikken? Hvordan endrer vi innarbeidete holdninger? Hva kan bryte mønstrene og strukturene som er med på å skape kjønnsubalansen i kulturlivet?

Vi tror på endringer ved hjelp av praktisk likestillingsarbeid, konkrete tiltak, kartlegging, tallfesting, rekruttering, mentorordninger, bevisstgjøring og kursing. Endring krever vilje og handling. Hvorfor er det viktig å ha kjønnsmessig balanse i kulturlivet? Fordi bedre kjønnsbalanse i musikken fører til et rikere kulturliv!

For mer informasjon, les Balansekunsts vedtekterkommunikasjonsstrategi 2016-2017 og strategi 2017-2018.

Balansekunst mottar ikke driftsstøtte, så arbeidet finansieres gjennom støtte til enkeltprosjekter og medlemsavgift. Har du spørsmål? Ta kontakt med oss her.

Musikkbransjen og likestilling i tall:

· Kun 20 % av artistorganisasjonen GramArts medlemmer er kvinner (2016).

· Siden prisen ble opprettet i 1985 har bare tre kvinner blitt kåret til Årets Spellemann (2017).

· Norsk Komponistforening har en kvinneandel på 15 % (2015).

· Kun 23 av de 100 mest spilte norske utøverne på norske radioer er kvinner (2015). I 2014 var andelen 11 av 100.

· I de norske orkestrenes repertoar er andelen kvinnelige komponister på 0,055 % (2013).